Beskæftigelsesindsatsen - information til borgere/ledige på Jobnet.dk

Ny beskæftigelsesindsats – får også betydning for dig
Beskæftigelsesindsatsen bliver i 2015 ændret på mange måder. Her kan du få et kort overblik over de væsentligste ændringer, som også får betydning for dig som ledig dagpengemodtager. Mange ændringer er trådt i kraft den 1. januar 2015, og der kommer flere ændringer fra 1. juli 2015. 

Hensigten med at ændre i beskæftigelsesindsatsen er, at ledige skal have en langt mere individuel indsats, der i højere grad tager udgangspunkt i den enkeltes situation. Samtidig er der lagt vægt på, at det først og fremmest er ledige med mindst uddannelse, der får bedre muligheder for at få målrettede kurser og blive opkvalificeret. Sigtet er, at den indsats, der tilbydes ledige, skal være med til at gøre vejen til varig beskæftigelse så kort som mulig. 

Kontaktforløb
Reglerne for hvor tit, du skal til samtale i jobcentret, bliver ændret fra 1. juli 2015. Indtil da skal du (som hidtil) til jobsamtale i jobcentret mindst hver tredje måned. Jobcentret sørger for at indkalde dig til møderne. I nogle jobcentre har du mulighed for selv at booke møderne. Hvis du er under 30 år, skal du til din første samtale senest efter 1 måned. Hvis du er over 30 år, skal du til den første samtale senest efter 3 måneder. 

Fra 1. juli 2015 vil du fortsat skulle til samtaler hos både dit jobcenter og i din a-kasse. Som noget nyt vil der være nogle samtaler i jobcentret, hvor din a-kasse også deltager – medmindre du frabeder dig det. 

Individuel indsats – mindre, men mere målrettet aktivering
Hensigten med den nye beskæftigelsesindsats er, at du får en tidligere og mere individuel indsats, der skal give mening for dig, tage udgangspunkt i dit konkrete behov og bane vejen for, at du kommer hurtigst muligt i arbejde. 

Er du én af dem, som har mindst uddannelse, så er der med den nye beskæftigelsesindsats styrkede muligheder for, at du kan bruge din dagpengeperiode på at blive faglært eller blive opkvalificeret gennem jobrettede kurser.

Det er også baggrunden for, at du ikke længere skal i aktivering flere gange. Fra 1. januar 2015 er kravet om gentagen aktivering blevet afskaffet, og udgangspunktet er nu, at du kun skal have ét tilbud – og allerhelst et virksomhedsrettet tilbud. Jobcentret kan give dig flere tilbud, hvis jobcentret vurderer, at det vil øge dine muligheder for at komme i job. 

Jobcentret har mulighed for at give dig et tilbud som fx:

 • Virksomhedspraktik i typisk 4 uger. Løntilskud i en privat virksomhed i op til 6 måneder eller et offentligt løntilskudsjob i op til 4 måneder.
 • Kort erhvervsrettet uddannelsesforløb målrettet konkrete job.
 • Vejledning og opkvalificering – fx jobsøgningskurser. 

Hvis du er nyuddannet med en videregående uddannelse og ikke har haft ordinært arbejde, har du også mulighed for at komme i virksomhedspraktik i op til 8 uger. 

Det er jobcentret, der i samarbejde med dig beslutter hvilket tilbud, du skal have.

Du kan også tale med din a-kasse, hvis du er i tvivl om hvilket tilbud, der passer bedst til dig og din jobsituation. 

Fra 1. juli 2015 skal du have tilbuddet senest efter 6 måneders ledighed, hvis du er mellem 30 og 49 år. Hvis du er under 30 år eller over 50 år, skal du have tilbuddet senest efter 3 måneders ledighed. 

Særlig indsats, hvis du har været ledig længe
Fra 1. januar 2015 er der indført en særlig intensiv og aktiv indsats for ledige efter 16 måneders ledighed. 

Det betyder, at hvis du har været ledig i 16 måneder eller mere, skal dit jobcenter og din a-kasse i den sidste del af din ledighedsperiode give dig en særlig indsats, som kan forbedre dine muligheder for at komme i arbejde. 

I første omgang bliver du indkaldt til en ekstra samtale i jobcentret, hvor I sammen skal vurdere, om der skal sættes ind med andre eller nye aktiviteter, så indsatsen i højere grad målrettes dine behov. Dernæst kan du fx få en personlig jobformidler, der mere målrettet kan sparre med dig og hjælpe med din jobsøgning. Den personlige jobformidler kan også sammen med dig opsøge relevante virksomheder med henblik på at finde et konkret job til dig. Du kan også få tilbud om et såkaldt kombinationsforløb, som foruden hyppige samtaler fx kan indeholde et virksomhedsrettet tilbud som virksomhedspraktik eller løntilskud. 

Fra 1. juli 2015 deltager din a-kasse også i den ekstra samtale i jobcentret efter 16 måneders ledighed, medmindre du frabeder dig det. 

Styrket uddannelsesindsats
Uddannelse er centralt i den nye beskæftigelsesindsats og indebærer, at ledige med færrest kvalifikationer i højere grad kan bruge tiden som ledig til at dygtiggøre sig. Det store fokus på uddannelse skyldes, at næsten hver tredje ledige er ufaglært, og samtidig er mange lediges kvalifikationer blevet overhalet af udviklingen i samfundet. 

Nye muligheder for jobrettet uddannelse: 

Alle ledige

 • Uanset hvilken faglig baggrund du har, kan du nu få et kort jobrettet uddannelsesforløb. Udgangspunktet er, at uddannelsen skal være målrettet konkrete job, som der er en forventning om vil opstå inden for en kort tidshorisont. Du kan få bevilget uddannelsen, hvis den står på positivlisten for den kommune, du bor i. Hvilke uddannelser, der står på den regionale positivliste, udarbejdes i samarbejde med arbejdsmarkedets parter.

  Dit jobcenter har stadig mulighed for at bevilge dig andre kurser, hvis det vurderes at være den bedste hjælp til dig, så du kan få et job.

  Du kan henvende dig i dit jobcenter eller din a-kasse for at høre nærmere om dine muligheder for et kort jobrettet uddannelsesforløb. 

Ufaglærte, faglærte og ledige med både erhvervsuddannelse og en kort videregående uddannelse

 • Hvis du er ufaglært, faglært eller både har en kort videregående uddannelse og en erhvervsuddannelse, kan du få op til 6 ugers jobrettet uddannelse fra første ledigheds­dag. Du kan kun få bevilget uddannelsen, hvis den fremgår af den landsdækkende positivliste, og det er din a-kasse, som godkender dit valg af uddannelse. Hvilke uddannelser, der står på den landsdækkende positivliste, udarbejdes i samarbejde med arbejdsmarkedets parter.

  Du kan henvende sig i dit jobcenter eller din a-kasse for at høre nærmere om muligheden for 6 ugers jobrettet uddannelse. 

Ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse og fyldt 25 år

 • Hvis du er ufaglært eller har en forældet uddannelse og er fyldt 25 år, kan du få støtte til at få en erhvervsuddannelse gennem voksenlærlingeordningen allerede efter to måneders ledighed. Hvis du er faglært og fyldt 25 år, kan du først få støtte efter 12 måneders ledighed. Det er arbejdsgiveren, der får udbetalt støtten, og du får under uddannelsen mindstelønnen for ikke-faglærte. Dit jobcenter eller din a-kasse kan muligvis hjælpe dig med finde en arbejdsgiver, som du kan få en praktikplads hos.

  Dit jobcenter og din a-kasse kan fortælle mere om voksenlærlingeordningen og hvilke uddannelser, der kan gives støtte til. 

Ledige over 30 år uden uddannelse udover folkeskolen

 • Hvis du er over 30 år og ikke har anden uddannelse end folkeskolen, har du nu ret til at få læse-, skrive- og regnekurser, hvis en test viser, at du har behov for det. Selvom du deltager i et læse-, skrive- eller regnekursus, har du fortsat både ret og pligt til at deltage i et andet aktiveringstilbud, som du skal have senest efter 6 måneders ledighed, hvis du er mellem 30 og 49 år. Hvis du er under 30 år eller over 50 år, skal du have aktiveringstilbuddet senest efter 3 måneder. 

Fra 1. juli 2015 får ufaglærte over 30 år ret til at få en vurdering af deres reelle kompetencer (realkompetencevurdering) – dvs. tidligere uddannelser/kurser og erhvervserfaring, så man kan få papir på de kvalifikationer, der er opnået gennem arbejdslivet.

Fra 1. juli 2015 får ufaglærte og faglærte med forældet uddannelse mulighed for at tage en ordinær erhvervsuddannelse med dagpenge. Under uddannelsen kan man få op til 80 pct. af den maksimale dagpengesats, og man får mulighed for at låne op til sin hidtidige dagpengesats.

Drevet af Zendesk